ZDZISŁAW SIERADZKI SP1II (1949-2022)

 CIMG8255czb 300x400Zdzisław Sieradzki (SP1II) urodził się 10.08.1949 r. w Postominie k. Ustki. 

W latach 1956 – 1963 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Postominie. W latach 1963 – 1968 był uczniem Technikum Elektrycznego w Białogardzie. Szkołę tę ukończył z tytułem Technika Elektronika.
    Będąc w pierwszej klasie szkoły średniej zajął się tworzeniem przy tej szkole Harcerskiego Klubu Krótkofalowców „Mors” SP1ZAN. Wybrany prezesem tego klubu funkcję tą pełnił do czasu ukończenia szkoły. Licencję nasłuchową ze znakiem SP1-7058 otrzymał 1966r.
Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdał przed Komisją Egzaminacyjną PZK w składzie: Cyryl SP1BC, Gienek SP1HM, Jurek SP1AAY, Stanisław SP1UZ.

Pod znakiem SP1II wstąpił w 1966r. do Polskiego Związku Krótkofalowców.
     Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Postominie. Jesienią 1968 r. zostaje kierownikiem tego zakładu. Równolegle rozpoczął pracę jako nauczyciel fizyki i elektrotechniki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Postominie „Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk”. W szkole tej został drużynowym 59 Starszoharcerskiej Drużyny Łączności.

W latach 1963-1970 pełnił funkcję terenowego korespondenta Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK. Od 1968r. był instruktorem Hufca ZHP Sławno, komendantem obozów stacjonarnych i wędrownych oraz stanic harcerskich „Nieobozowego lata” w Marszewie, Żukowie, Jarosławcu, Darłowie i Sławnie. Za tę działalność został awansowany do stopnia harcmistrza.

     Do ogłoszenia staniu  wojennego w grudniu 1981 roku - był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej w Koszalinie i członkiem Rady Społecznej przy Wojewodzie Słupskim. Od 1968r. Był koordynatorem Zakładów Usługowo-produkcyjnych „GSSCh” w Postominie. Zdzisław był absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku (fizyka z chemią), ukończył także Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1974 r.). W 1988r. został awansowany do stopnia porucznika LWP. Równolegle z działalnością społeczną od roku ???? prowadził w gminie Postomino duże gospodarstwo rolne.

Oprócz działalności w ZHP, LOK (w pionie łączności), PZŁ i PZK udzielał się w innych organizacjach i samorządach, uczestniczył w różnego rodzaju akcjach.

W 1980 r. był organizatorem wojewódzkiego protestu rolników w Słupsku i gminnych blokad drogowych.

W latach 2006-2010 był sołtysem Sołectwa Postomino a później członkiem Rady Sołeckiej. Od roku 1993 do dnia śmierci prezesem Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz dyrektorem Zakładu Usługowo-produkcyjnego w Postominie.
Przez dwie kadencje był przewodniczącym Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Sławnie. Wchodził w skład Rady Społecznej przy Wojewodzie Słupskim. W 1992 r. został wybrany prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Postominie i funkcję tą piastował przez dwie kadencje. Od 1993 r. był prezesem Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. W 2000 r. był współorganizatorem krajowego protestu rolników i blokad na trasie S6. Był myśliwym od 1982r. i przez dwadzieścia lat prezesem Koła Łowieckiego „Cyranka” w Pieńkowie. W 2002 r. został prezesem Klubu Sportowego „Przełom” w Postominie. W latach 2006 do 2010 był sołtysem Sołectwa Postomino a później członkiem Rady Soleckiej. W 1968 r. został wybrany prezesem Zarządu Gminnego LOK w Postominie. Był też prezesem Klubu Strzeleckiego LOK. Był kandydatem niezależnym na posła w wyborach I kadencji RP w 1989 r. Od 2019  przewodniczącym Rady Społecznej przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Koszalinie. Był też długoletnim działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezesem Zarządu Gminnego PSL w Postominie i członkiem Zarządu Powiatowego PSL w Sławnie. Był też członkiem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Szczecinie, Przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego PSL w Szczecinie i wiceprzewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL w Warszawie.
           W 1970 r. założył Klub Łączności Ligi Obrony Kraju „Apogeum” pod znakiem SP1KIZ przy ZSZ ZDZ w Postominie. W klubie tym pełnił funkcje prezesa oraz kierownika radiostacji klubowej. W oparciu o bazę sprzętową lokalnych warsztatów szkolnych to tutaj produkowane były urządzania krótkofalarskie. W 1975 r. pod kierownictwem Zdzisława opracowany został słynny w Polsce transceiver „Jowisz”. W tym też roku w Zakładzie Usług Elektronicznych GS „SCH” ruszyła produkcja tych transceiverów. Ponad 120 egzemplarzy transceivera, nowoczesnego na owe czasy trafiło do klubów krótkofalarskich w całej Polsce.

Po utworzeniu Województwa Słupskiego, przy Radioklubie w Postominie powstał Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Sportów Łączności LOK a jego kierownikiem mianowano Zdzisława. Z tego tytułu był wielokrotnie organizatorem wojewódzkich zawodów radiopelengacji amatorskiej, wieloboju łączności i zawodów radiotelegrafistów. Klub Apogeum pod wodzą Zdzisława należał wtenczas do najaktywniejszych w Polsce. Stacja klubowa instalowana była na obozach harcerskich ZDZ na Górze Barzowickiej koło Darłowa, w Koczale koło Miastka, Wydminach Koło Giżycka i w Horodle koło Zamościa.
Operatorzy klubu organizowali aktywność krótkofalarską z wszystkich latarni morskich wybrzeża. Z latarni pracowali wielokrotnie pod znakami SP1KIZ, SP1KBK, HF1K, SN1K, SN50K. Radiostacja klubowa SP1KIZ aktywnie pracowała w krajowych Zawodach SPK. A w latach 2001 – 2004 klub kierowany przez Zdzisława zdobył tytuł Mistrza Polski w zawodach „SPK”.
SP1II również pod własnym znakiem aktywnie uczestniczył w zawodach krajowych i międzynarodowych. W 1986 r. redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego nadała Zdzisławowi tytuł „Krótkofalowca Roku”. Zdzisław aktywnie działał w strukturach LOK. Był członkiem Wojewódzkiej Komisji Łączności w Koszalinie do 1975 r, w Słupsku w latach od 1975 r. do 1999 r., a następnie po kolejnej reorganizacji administracji państwowej w Szczecinie
Po przemianach społeczno-gospodarczych, ze względu na brak sponsorów, zaczęły upadać kluby krótkofalarskie a w tym i SP1KIZ. Jednak z chwilą gdy Zdzisław został przewodniczącym Rady Gminy Postomino (1998 – 2002) sytuacja odmieniła się, nastąpił przychylny klimat dla krótkofalarstwa. Po kolejnej reformie administracyjnej kraju, Gmina Postomino przyłączona została do województwa Zachodniopomorskiego. ZW LOK w Szczecinie zlikwidował ZP LOK w Sławnie. Klub kolejny raz, mimo dużego zaangażowania Zdzisława i jego kolegów, podupadł – ale mimo to, dzięki niespożytej energii Zdzisława – nie zaprzestał działalności.
          W 2012 r. na XVII Zjeździe PZK Zdzisław wybrany został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. W kolejnej kadencji był wiceprzewodniczącym GKR, a następnie jej przewodniczącym. Był członkiem Wojewódzkiej Komisji Łączności LOK w Koszalinie, Słupsku i w Szczecinie. Był czynny na pasmach KF jak i UKF, pracując na telegrafii i fonii i emisjach cyfrowych. Był członkiem Klubu Seniorów SP OTC (nr członkowski 285). Należał także do Polskiego Klubu UKF oraz Klubu Radio Video Grafii. Zdzisław SP1II był wychowawcą setek łącznościowców. Dzięki jego działalności licencje krótkofalarskie otrzymali min: SP1GZF, SP1RKT, SQ1OD, SP1GHW, SP1APZ i inni.

          Z jego inicjatywy powstał w latach 90-tych przemiennik postomiński SR1P, bardzo aktywny na Pomorzu. Zaczęto redagować biuletyny informacyjne transmitowane w każdy czwartek na przemiennikach OT22. Przygotowywał je pod opieką Zdzisława zespół redakcyjny Dorota i Zbigniew Sieradzcy. SP1II był prekursorem spotkań oddziałowych OT22, kilka pierwszych odbyło się na jego terenie w Postominie. Do końca swojego życia bardzo aktywny. Był inspiratorem i wspierał wszystkie akcje, które służyły promowaniu krótkofalarstwa. Gdy stan zdrowia nie pozwolił mu na uczestnictwo w nich, służył swoim wsparciem, zachęcał innych, dopytywał o jakość propagacji, ilość QSO itp. Nawet w ostatnich swoich dniach, będąc w szpitalu miał z sobą radio, aby być razem z nami. Wraz z jego odejściem kończy się pewien etap krótkofalarstwa w Postominie. Przysłowie mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Zdzisława SP1II, jego charyzmy, nie da się zastąpić. Wraz z jego odejściem zamilkł przemiennik postomiński, jakby żegnając swojego opiekuna.

Za bogatą działalność zawodową i społeczną a w tym krótkofalarską Zdzisław Sieradzki otrzymał wiele odznaczeń.

 • Brązowa odznaka zasłużonego działacza LOK
 • Srebrna odznaka zasłużonego działacza LOK
 • Brązowy medal za obronność
 • Złota odznaka zasłużonego działacza LOK
 • Odznaka zasłużonego pracownika łączności
 • Srebrny medal za obronność
 • Srebrny medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”
 • Brązowa odznaka „Za Zasługi dla Obrony Cywilnej”
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”
 • Brązowy medal zasługi łowieckiej
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 • Odznaka za zasługi dla Hufca ZHP Sławno
 • Złota Koniczynka Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Medal im. Wincentego Witosa
 • Odznaka Honorowa Polskiego Związku Krótkofalowców
 • Brązowa odznaka „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”
 • Złoty Medal Za Zasługi dla LOK
 • Medal 75-lecia LOK
 • Złoty Medal Samorządu Rolniczego

Zmarł w dniu 14 grudnia 2022r. Żegnany przez wielu przyjaciół, został pochowany na cmentarzu w Postominie.

Tekst opracował Jurek SQ2NIA przy wykorzystaniu materiałów dostarczonych przez syna Zdzisława i opracowania Ryszarda SP3CUG, przy wsparciu dziennikarskim Kuby SQ2LYC.